รายชื่อวารสารและการประชุมสภาวิชาการ
     – รายชื่อวารสารและการประชุมสภาวิชาการที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาการ (Excel)
– รายชื่อวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศสถาบัน (Excel)

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
– อาจารย์บัณฑิตประจำ (Exce)
– อาจารย์บัณฑิตพิเศษ (Exce)

แบบฟอร์ม

– แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต (word) (Pdf)

Beall’s list (สำนักพิมพ์) Last updated December 18 [Pdf]

วารสารติด Beall’s list [Pdf]

ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ