ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561 

ระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  แก้คำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (ฉบับที่ 2)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  แก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การโอนผลการเรียนจากผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พ.ศ. 2562

ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก
  ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติอื่นของอาจารย์บัณฑิตของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พ.ศ. 2562

ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2551 
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED – Ne
ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น
ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2551
ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร (ยกเลิก)
ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อื่นๆ
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558