อ.ไก่

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

-

anuwat.ja@kmitl.ac.th

อ.ฉิน

รศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

Tel: 0- 2329 -8100, 0- 2329- 8101

rachsak.sa@kmitl.ac.th.

Dr.Punnama-01

รศ. ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา

punnama.si@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_13

นางจิรวดี ม่วงมีผล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

02-329-8136

jirawadee.th@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_18

นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์ (แหม่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3251

kmmaleer@kmitl.ac.th

พี่เกด re1

นางวิลาสินี คูหาสวรรค์ (เกต)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3780

wilasinee.kh@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_6

นางสาวจตุพร จันทร์ใหม่ (พร)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3759

jatuporn.ch@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_5

นางสาวสุมิตรา โคละทัต (มิ้น)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2243

Sumittar.ko@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_14

นางสาวนริศรา จีระวรวงศ์ (ข้าวปุ้น)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3134

narissara.je@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_7

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี (นิว)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

3134

Pichteera.pu@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_19

นางสาวศิริรัตน์ ขบวนฉลาด (เม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2241

sirirat.kb@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_24

นางสาวธรรณชนก ฉัตรอุทัย (มุก)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3295

Thanchanok.ch@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_25

นายภูวดล การเกตุ (แบงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3295

Phuwadon.ka@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_12

นางสาววรรณา สกุณี (ซี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหาร งาน ทั่วไป

3251

wanna.sa@kmtil.ac.th

192173

นางณัฐฐิญา เกกีงาม (ณัฐ )

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2241

nutthiya.ke@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_23

นางสาวชมพูนุช จันทรโชติ (ฝน )

ตำแหน่ง ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3251

chompoonuch.ja@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_4

นางสุมาลี เพ็ชรกูล (หมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3298

sumalee.pe@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_16

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก (หนก)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3297

kanoklak.ph@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_21

นางเพ็ญศรี ผลพินิจ (เปรี้ยว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3296

phensri.ph@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_15

นางสาวคมคาย ทองปลิว (กุ้ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3297

khomkhai.th@kmtil.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_9

นางสาวชณัฐตา พุกทอง (น้อง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3296

chanatta.pu@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_17

นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์ (แอน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3298

chutima.an@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_10

นางสาววิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3294

wiphalak.bo@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_11

นางต้องใจ โสฬสพรหม

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3294

tongjai.kl@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_20

นางพรศรี นามธรรม (เปิ้ล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3313

pornsri.na@kmitl.ac.th

LINE_ALBUM_ผู้บริหาร บุคลากร_๒๒๐๘๑๕_3

นางสาวรัตนา คงบุญ (อ้อ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3295

rattana.kk@kmitl.ac.th