ปีงบประมาณ 2562

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานด้านหลักสูตร

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 มี.ค. 2562)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คณะกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 

ปีงบประมาณ 2561

คู่มือแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายห้ามรับสินบน

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561