หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิชาโทประกันภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิชาโทวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิชาโทวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

 • หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 20,000 บาท

 

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรวิชาโทนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท

 

 • หลักสูตรวิชาโทการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิชาโทวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,200 บาท

 

 • หลักสูตรวิชาโทยานยนต์ไฟฟ้า

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 12,000 บาท

 

 •  หลักสูตรวิชาโทการเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

 

คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีพอลิเมอร์

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • เปิดรับสมัครเทอม 1 ปีการศึกษา 2564​

 

 • หลักสูตรวิชาโทประกันภัย

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 19,500 บาท

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิชาโทปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

 • รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
 • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 15,000 บาท