มติที่ประชุมคณะกรรม สภาวิชาการ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 มกราคม 2567

ครั้งที่ 1

 1. เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 2. เรื่อง การจัดงาน KMITL Innovation Expo 2024
 3. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2566
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน วิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมข้อความในมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566  เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการ หลักสูตร 2 ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอจัดทำประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา
 9. เรื่อง ขอหารือภาระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาย้ายหลักสูตร
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 11.  เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานควบคู่กับรายวิชาอื่น
 12. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนด ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
 13. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 15. เรื่อง ขอปรับแก้ไขจำนวนชั่วโมงสอนอาจารย์พิเศษ กรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50  คณะบริหารธุรกิจ
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะแพทยศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะแพทยศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอแก้ไขประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559
 33. เรื่อง ขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 2

 1. เรื่อง รายงานผล TCAS67 รอบ Portfolio
 2. เรื่อง ขอเสนอปรับโครงสร้างการบริหารภายในของสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
 3. เรื่อง แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
 4. เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ English Exit Exam
 5. เรื่อง การครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการทบทวนมติสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การปรับแก้ไข มติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ และ  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง กับ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดตัวเลขแทนส่วนงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์
 11. เรื่อง ขอหารือการจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิและอนุปริญญาบัตร สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้จากหลักสูตรร่วม ๒ ปริญญา Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and Computer Engineering (AICE)  และ Bachelor of Engineering in Computer Innovation Engineering (CIE) จาก MOA Dual Bachelor’s Degree Program between CMKL University and School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
 13.  เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนด ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖
 14. เรื่อง ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ผลการเรียนระดับ C เป็นกรณีพิเศษในภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
 15.  เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 16.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17.  เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต หลักสูตร Doctoral Thesis คณะบริหารธุรกิจ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร (พหุวิทยาการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 31. เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขรหัสรายวิชาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานควบคู่กับรายวิชาที่ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสภาสิชาการ ครั้งที่ 1/2567
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขและลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 20 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 3

 1. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567
 3. เรื่อง การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิตของส่วนงานวิชาการ
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ….
 6. เรื่อง ขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. เรื่อง ขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
 8. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 9. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต และถอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 เป็นกรณีพิเศษ
 10. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลการเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนซ้ำรายวิชา 17687007 Seminar in Biomedical Research II
 11. เรื่อง ขอหารือการบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ควบ 2 ปริญญา
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และขออนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทรโนโลยีการเกษตร
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 30. เรื่อง   ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 31. เรื่อง ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 32. เรื่อง แนวทางดำเนินการในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตามที่กำหนด
 33. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 34. เรื่อง ขอหารือการดำเนินการจัดทำโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาเอก
 35. เรื่อง ขอหารือการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24 มกราคม 2566

ครั้งที่ 1

 1. เรื่อง ขอปรับกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566
 2. เรื่อง ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2565
 3. เรื่อง ตอบขอหารือการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
 4. เรื่อง การพิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 5. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวคิดการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตร การศึกษา
 6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 7. เรื่อง ขอให้ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 – 2571
 8. เรื่อง ติดตามการดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ของภาคการศึกษาที่ 2/2565
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ 2565 (ภาคฤดูร้อน) และผ่อนผันการบังคับใช้ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 12. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นกรณีพิเศษ
 13. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์
 14. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 15. เรื่องขอปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิตโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (KMITL Pre-Engineering School Program) เพิ่มเติม
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการรออกแบบ
 34. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 35. เรื่อง การรกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
 36. เรื่อง หารือ (ร่าง) แผนการดำเนินงานระบบ i-thesis
 37. เรื่อง แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานในงาน KMITL Expo (ผ่านรายวิชา Team Project l ประจำภาคการศึกษา 2/2565)
 38. เรื่อง ขอหารือการจัดสรรโควต้าให้นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 2

 1. เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565
 2. เรื่อง หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา
 3. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
 4. เรื่อง รายงานสรุปจำนวนหลักสูตรที่ใช้ Team Project หรือ ที่ใช้รายวิชา Project แทนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 5. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566
 6. เรื่อง ปรับแผนการรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2567 – 2571
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์การเทียบผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์การเทียบผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 10. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 12. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะบริหารธุรกิจ
 13. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 15. เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษาควบคู่กับรายวิชาอื่น ในภาคเรียนที่ 2/2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 16. เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษาควบคู่กับรายวิชาอื่น ในภาคเรียนที่ 2/2565 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 17. เรื่อง ขอปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 คณะบริหารธุรกิจ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบันภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 34. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 37. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 38. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 39. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 41. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นกรณีพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 3

 1. เรื่อง ติดตามการดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานในงาน KMITL Innovation Expo 2023 & KMITL OPEN HOUSE
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566
 3. เรื่อง ทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2571
 4. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
 5. เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2565
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ผลสอบ Placement Test แทน English Exit Exam (เพิ่มเติม)
 7. เรื่อง ขอแก้ไขรหัสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) (การปรับปรุงแก้ไข ฉบับปี พ.ศ. 2564)
 8. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ 2565 (ภาคฤดูร้อน)
 9. เรื่อง ขอความเห็นขอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบกระบวนการจัดการด้านหลักสูตรที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งในรูปแบบ onsite หรือ online
 11. เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานควบคู่กับรายวิชาอื่นในภาคการศึกษาพิเศษ/2565
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการโอนย้ายหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. เรื่อง ขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 เมษายน 2566

ครั้งที่ 4

 1. เรื่อง ขอให้ส่วนงานวิชาการตรวจสอบเอกสารตอบรับตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณพิตศึกษา
 2. เรื่อง การจัดทำโครงการ Pathway จาก KOSEN KMITL ไปยังหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงแมคคาทรอนิกส์
 3. เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการที่ถูกถอดจากฐานข้อมูล Web of Science
 4. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ในภาคการศึกษาที่ 2/2565
 5. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
 6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (โควตานักศึกษาพิการ)
 7. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
 8. เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการลาเรียน การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2566
 9. เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 10. เรื่อง  ขอความเห็นชอบเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบัน (5P) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานงบประมาณ 2566
 11. เรื่อง ขออนุมัติลงทะเบียนในภาคการศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2565 ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
 12. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นกรณีพิเศษ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชามากกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปะศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการผลิตขั้นสูง
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 35. เรี่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
 36. เรี่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 5

 1. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. เรื่อง รายงานข้อมูลหลักสูตรระบบ CHECO
 3. เรื่อง รายงานสรุปรายวิชาที่เปิดสอนกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566
 5. เรื่อง ขอรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566
 6. เรื่อง ขอหารือแนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่ยังสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ไม่ผ่าน
 7. เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษา (ทคบร.)
 9. เรื่อง ขอหารือการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 10. เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรเข้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยประเภทปริญญา (Degree) ปีงบประมาณ 2566
 11. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและวันที่เริ่มจัดอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต คณะบริหารธุรกิจ
 15. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชา และขอเปลี่ยนผลการเรียน (เกรด) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นกรณีพิเศษ
 16. เรื่อง ขอปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ กรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท  คณะศิลปศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีเกษตร
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 38. เรื่อง ขอหารือแนวทางพิจารณาวารสารวิชาการที่ปรากฎชื่ออยู่ใน Beall‘s List
 39. เรื่อง ขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 40. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานในรูปแบบนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 41. เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 42. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (4 ปี การศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 6

 1. เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการลาเรียน การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2566
 4. เรื่อง รายงานข้อมูลหลักสูตรระบบ CHECO ONLINE
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…..
 6. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบัน
 7. เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด้วยระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (I Thesis)
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 9. เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชา ในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับเข้านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการส่งเสรฺมการผลิตคณุฯ (สควค.) ในภาการศึกษาที่ 1/2566 เป็นกรณีพิเศษ
 11. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 12. เรื่อง ขอหารือการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ลงนามใน Skill Transcript ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree)
 15. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2566
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ณะศิลปศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีการเชิญอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 39. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 40. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 41. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 42. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 43. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 44. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด
 45. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 46. เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการสอบ English Exit Exam ให้กับนักศึกษาโครงการ 2 ปริญญา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ครั้งที่ 7

 1. เรื่อง   รายงานหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 2. เรื่อง   ขอแจ้งรายชื่อวารสารที่คัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI
 3. เรื่อง    รับรองรายงานการประชุม
 4. เรื่อง    ขอเสนอการกำหนดชื่อย่อปริญญา
 5. เรื่อง    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 6. เรื่อง    ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 7. เรื่อง    ขออนุมัติผ่อนผันการให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา เกินกว่า ระยะเวลาตามแผนการศึกษา
 8. เรื่อง   ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานควบคู่กับรายวิชาอื่น ในภาคการศึกษา พิเศษ/2565
 9. เรื่อง   ขออนุมัติใช้รายวิชาทดแทน (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป)
 10. เรื่อง   ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 11. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะทันตแพทยศาสตร์
 13. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 14. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 15. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง   ขออนุมัติการพิจารณาการย้ายหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 17. เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 19. เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 20. เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 21. เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ KOSEN
 22. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 23. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 24. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 26. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 27. เรื่อง    ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 28. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลนยีการเกษตร
 30. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 31. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 32. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 33. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 34. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 8

 1. เรื่อง มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง การดำเนินการตาม มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 2. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ในภาคการศึกษาที่ 2/2565
 3. เรื่อง การประเมินคุณภาพการสอนของบุคลากรที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 4. เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 5. เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ DPBP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 6. เรื่อง รายงานจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
 7. เรื่อง ระบบบริหารจัดการวิชาโครงงาน
 8. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 9. เรื่อง เกณฑ์พิจารณาวารสารจากสำนักพิมพ์ MDPI
 10. เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรตั้งแต่สองปริญญาขึ้นไป
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 13. เรื่อง ขอหารือการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการหลักสูตร K-Engineering WiL (Work-integrated Learning) แบบปกติและแบบเร่งรัด (ฉบับสมบูรณ์)
 15. เรื่อง ขอปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 กรณีการเชิญอาจารย์พิเศษ สอนเกินร้อยละ 50
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอึตสาหกรรม
 33. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแนวทางการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 กันยายน 2566

ครั้งที่ 9

 1. เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 2. เรื่อง (ร่าง) กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS)
 3. เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 6. เรื่อง ขอหารือข้อความบนใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตได้รับปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองปีการศึกษา 2565
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาวิชาโทและบันทึกผลการเรียนหลักสูตรวิชาโทในใบแสดงผลการเรียน
 8. เรื่อง ขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 เพื่อขอรับรองจากคุรุสภา
 10. เรื่อง ขอหารือการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เพื่อประเมินคุณภาพ ผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 12. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 13. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า27 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 คณะวิทยาศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ ลสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปะศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอรับนักศึกษา
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 37. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เรื่อง การจัดสรรค่าอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน พ.ศ. 2566

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ครั้งที่ 10

 1. เรื่อง รายงานผลสรุปการทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีขอบเขตความร่วมมือเพื่อดำเนินการด้านต่างประเทศในลักษณะกิจกรรมทั่วไป
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 3. เรื่อง ขอหารือแนวทางการหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่มีการกำหนดวันซ้ำซ้อนกันกับการสอบปลายภาค ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. เรื่อง ขอปรับแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณา ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาวิชาโท และบันทึกผลการเรียนหลักสูตรวิชาโทในใบแสดงผลการเรียน
 5. เรื่อง ขอหารือแนวทางการดำเนินการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 6. เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อการบริหารงานหลักสูตรและการจัดตารางเรียนตารางสอน
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอเทียบโอนผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบันตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะศิลปศาสตร์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 14. เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 35. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
 37. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาวิชาการ และการรับเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมประจำปี พ.ศ. 2567
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา คณะวิศกรรมศาสตร์

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 11

 1. เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อจัดแสดงผลงานในงาน KMITL Expo 2024
 2. เรื่อง ขอความร่วมมือนักศึกษาสถาบันฯในการกรอกแบบฟอร์ม happy meter
 3. เรื่อง ชี้แจงการดำเนินการด้านวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2566
 5. เรื่อง ขอเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569
 6. เรื่อง ขอหารือการระบุชื่อหลักสูตรในประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลทั่วไป (Credit Bank)
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบรับรองความแตกต่างของรายวิชา 02286020 การสร้างสสรรค์ภาพในคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) และรายวิชา 02296019 การวาดภาพดิจิทัล (Digital Painting)
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มทักษะด้าน Coding ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยแพล็ตฟอร์ม 42 Bangkok มาใช้กับรายวิชา Team Project 1
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 11. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
 12. เรื่อง ขอปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกิน ร้อยละ 50 ของคณะบริหารธุรกิจ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะศิลปศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะทันตแพทยศาสตร์
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 28. รื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 29. รื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 37. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 เป็นกรณีพิเศษ

 

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ครั้งที่ 12

 1. เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 2. เรื่อง กระบวนการเสนอขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
 3. เรื่อง การคัดเลือก TCAS รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
 4. เรื่อง รายงานหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 5. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่11/2566
 6. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 7. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนด ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
 8. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2566
 9. เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาควบคู่กับรายวิชาอื่น ในภาคเรียนที่ 2/2566
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 13. เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 30. เรื่อง หารือการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 31. เรื่อง ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2568 – 2572
 32. เรื่อง ขอหารือเรื่องการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปในเล่มหลักสูตรนานาชาติ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 มกราคม 2565

ครั้งที่ 1

 1. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา
 2. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบการประกาศรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีการศึกษา 2565
 4. เรื่อง ขออนุมัติการอนุโลมใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2565
 5. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 27 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้หลักเกณฑ์วัดผลการเรียนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)
 7. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 8. เรื่อง ขออนุมัติการขอเทียบโอนผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาคการคึกษาที่ 1/2564
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขแนวทางการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปะศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) ทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 28. เรื่อง รายงานสรุปข้อเสนอแนะของส่วนงานวิชาการ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ ….
 29. เรื่อง ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ วิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ….
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 31. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 32. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 33. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 34. การขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 35. เรื่อง แนวปฏิบัติการเชิญอาจารย์จากส่วนงานวิชาการอื่นมาเป็นอาจารย์บัณฑิตประจำ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ 2

 1. เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 2. เรื่อง รายงานสรุปรายวิชาที่เปิดสอนกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ50
 3. เรื่อง ระบบสารสนเทศหลักสูตร
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 5. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งสำนักงานบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีการเกษตร
  และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 9. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2-2564
 10. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 27 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2-2564 เป็นกรณีพิเศษ
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการอบรมประเภทโมดูล หลักสูตร Business and Management for Engineers
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิตของ คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและ สารสนเทศ (หลักสูตรสหวิทยาการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 32. เรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 เพื่อขอรับรองจากคุรุสภา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 2 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 3

 1. เรื่อง การนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)ระบบ iThesis กลับมาทดลองใช้งาน
 2. เรื่อง รับรองรองรายงานการระชุม
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะศิลปศาสตร์
 4. เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 6. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นกรณีพิเศษ
 7. เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของ อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบเทียบเคียงโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพร
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 30. เรื่อง ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบการแสดงข้อมูลชื่อของส่วนงานวิชาการบนเอกสารทางการศึกษา
 32. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 เมษายน 2565

ครั้งที่ 4

 1. เรื่อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา
 2. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาเชิงหลักการมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 3. เรื่อง การกำหนดรูปแบบตารางสอนแบบใหม่
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 5. เรื่อง คำนิยามศัพท์ หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรพหุวิทยาการ
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งสำนักงานนานาชาติครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ
 9. เรื่อง ขอเสนอแนวทางการจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564 แบบ on-site ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 10. เรื่อง ขออนุมัติการผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศสถาบัน เรื่อง การโอนผลการเรียนการเทียบโอนผลการเรียน และการย้ายหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 11. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นกรณีพิเศษ
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต 
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (การศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
 29. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 30. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 31. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 34. เรื่อง การระบุรายวิชาศึกษาทั่วไป ในแผนการสอนของหลักสูตรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 5

 1. เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การจัดการเรียนการสอน
 2. เรื่อง การขอรับการประมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565
 4. เรื่อง การติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 5. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนนโยบาย (Master Plan) เพื่อกำหนดทิศทางการทำความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ
 8. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาเอกสำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
 9. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2564เป็นกรณีพิเศษ
 10. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นกรณีพิเศษ
 11. เรื่อง ขอปรับแก้ไขกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบถอนอาจารย์ประจำหลักสูตร
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 31. เรื่อง แนวทางการคิดเกรดสำหรับการเทียบโอนรายวิชา
 32. เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ English Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 33. เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิจัยและขอเทียบตำแหน่งรองศาสตราจารย์สายวิชาการ
 34. เรื่อง กำหนดรูปแบบตารางสอน

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 6

 1. เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 2. เรื่อง ระบบกรอกข้อมูล Course Specification และ Course Syllabus เพื่อทดแทน แบบฟอร์ม มคอ.3 – 5
 3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565
 4. รื่อง ติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาวิทยานิพนธ์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 5. เรื่อง ขอเพิ่มรายวิชาเทียบโอนโครงการจัดทดสอบวัดระดับความรู้เพื่อสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนรายวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนสังกัดนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8. เรื่อง หลักสูตรร่วมระดับปริญญาตรีทางด้านปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับมหาวิทยาลัย CMKL ตามนโยบายหลักสูตร Sandbox ของสป.อว.
 9. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย
 10. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน และการเสนอขอโดยวิธีที่ 3 ของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2565
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับใหม่)
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 13. เรื่อง  ขอเพิ่มรายวิชาเทียบโอนในหลักสูตรโครงการเรียนล่วงหน้า Advanced Placement Program 2565 ของรายวิชา Computer Programming (หลักสูตรนานาชาติ)
 14. เรื่อง  ขอเพิ่มรายวิชาเทียบเคียงได้จากโครงการจัดทดสอบวัดระดับความรู้เพื่อสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนรายวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (K-Engineering Advanced Placement Test: KENG-APT)
 15. เรื่อง  กรอบเวลาการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
 16. เรื่อง  ขอผ่อนผันการพิจารณาเกียรตินิยมกรณีนักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าระยะเวลา ตามแผนการศึกษา
 17. เรื่อง ขอถอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ล่าช้ากรณีพิเศษ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
 19.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะศิลปศาสาตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 22. เรื่อง  ขอแก้ไขมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 25. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 26. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 27. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 28. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 29. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 30. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 32. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 33. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปะศาสตร์
 34. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 35. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 36. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบถอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 41. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 42. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 43. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 44. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 45. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 46. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 47. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 48. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันที่ออกตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2564

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 7

 1. เรื่อง นโยบาย 5 Global Index ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ
 2. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2565
 3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/5/2565 และวาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
 4. เรื่อง (ร่าง) การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน และการเสนอขอโดยวิธีที่ 3 ของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2565
 5. เรื่อง ติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 8. เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา
 9. เรื่อง ขอปรับแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ตามนโนบายหลักสูตร Sandbox ของสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ผลการทดสอบของสถาบัน 42 Bangkok
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานควบคู่กับรายวิชาอื่นในภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา ๒๕๖๔
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร Deep Learning for Computer Vision คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และบัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และบัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และบัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และบัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และบัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 33. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับบัณฑิตศึกษา
 34. เรื่อง ขอแก้ไขการกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาชาติ
 35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะศิลปะศาสตร์
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 41. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 42. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 43. ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษา จีนเพื่ออุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  และขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 8

 1. เรื่อง (ร่าง) กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565
 3. เรื่อง กรอบเวลาการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
 4. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ….
 5. เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลเรื่องข้อเสนอของมติสภาวิชาการครั้งที่ 7/2565 ที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะด้านและการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวิธีที่ 3 พ.ศ. ….
 1. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งและยกเลิกคำสั่ง
 2. เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 3. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
 5. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต ของ คณะวิทยาศาสตร์
 6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50  คณะวิทยาศาสตร์
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่
 11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปะศาสตร์
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 28. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2566

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 9

 1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 และวาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 2/2565และวาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 3/2565
 2. เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มรายวิชาเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานของ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยใช้ผลการสอบ ระดับ AP
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 4. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วิธีที่ 3)
 5. เรื่อง ปรับแก้ไขกรรมการสภาวิชาการ ตำแหน่งผู้ทรงวุฒิจากส่วนงานวิชาการ
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 7. เรื่อง กรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 8. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชา และขอเปลี่ยนค่าระดับคะแนน (เกรด) เป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. เรื่อง  ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 11. เรื่อง ขอใช้หลักเกณฑ์วัดผลการเรียนเป็น ผ่าน (s) หรือไม่ผ่าน (U)
 12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ประสงค์เทียบโอนจากหลักสูตร BTEC Higher National Certificate in Engineering (Manufacturing Engineering) KMITL
 13. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 14. เรื่อง ขอหารือการลงทะเบียนเรียนควบคู่กับการเดินทางไปทำงานวิจัยในต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของคณะบริหารธุรกิจ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาภายในสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขรายวิชาที่ขอสอนออนไลน์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (Program Specification) เพื่อทดแทนแบบฟอร์ม มคอ.๒ ฉบับเดิ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่
 21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 25. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คระอุตสาหกรรมอาหาร
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 29. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 30. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 31. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 32. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 33. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 34. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 35. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบ รายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 10

 1. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. เรื่อง ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS1 รอบ Portfolio ก่อนกำหนดประจำปีการศึกษา 2566
 3. เรื่อง ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
 5. เรื่อง  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ….
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนเปิด – ปิดภาคการศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 9. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต คณะบริหารธุรกิจ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต ของ คณะวิทยาศาสตร์
 12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
 15. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 17. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบ รายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบ รายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ รายวิชาสหกิจ รายวิชาโปรเจค รายวิชาสัมมนา หรือรายวิชาเทียบเคียงได้  ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป
 34. เรื่อง ขอหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชา Team Project 1, Team Project 2 และ Team Project 3 ของสำนักงานศึกษาทั่วไป
 35. เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง การกำหนดรูปแบบตารางสอน

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ครั้งที่ 11

 1. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ประสงค์เทียบโอนจากหลักสูตร BTEC Higher National Certificate in Engineering (Manufacturing Engineering) KMITL
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 5. เรื่อง ขอให้พิจารณาให้สามารถใช้วุฒิการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระบบอื่นๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะศิลปศาสตร์
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิตของ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอการปิดหลักสูตร
 22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 32. เรื่อง  กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 12

 1. เรื่อง กำหนดการกรอกข้อมูล Course Report ประจำปีการศึกษา 2565
 2.  เรื่อง นโยบายด้านวิชาการ
 3. เรื่อง    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2565 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2565
 4. เรื่อง    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 5. เรื่อง   ขอเสนอรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา และขอแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 6. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
  ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. เรื่อง   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (KMITL Pre-Engineering School Program)
 8. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะทันตแพทยศาสตร์
 9. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 10. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 11. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 12. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 14. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 15. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีอาจารย์​พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 16. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 18. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 19. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 21. เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 22. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 23. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 24. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 25. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 26. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 27. เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 28. เรื่อง  ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571
 29. เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ 2559 และฉบับปี พ.ศ 2564
 30. เรื่อง ขอหารือแนวทางในการดำเนินการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เวียนตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๐๐๑.๑๑/e ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เวียนตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๐๐๑.๑๑/e ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 มกราคม 2564

ครั้งที่ 1

 1. เรื่อง แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
 2. เรื่อง อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ
 3. เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบกระบวนการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการ และ (ร่าง) ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 6. เรื่อง ขอหารือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 7. เรื่อง การแก้ไขระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560
 8. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรนานาชาติ
 9. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ English Exit Exam
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 11. เรื่อง ขอหารือการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ และสถานะและสิทธิ์ ในระบบสารสนเทศอาจารย์ 
 12. เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการให้เกียรตินิยมแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา เกินกว่าระยะเวลาตามแผนการศึกษา
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาภายในสถาบัน
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จ การศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข คณะวิศวกรรมศาสตร์
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข คณะบริหารธุรกิจ
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 36. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 37. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 40. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 41. เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 42. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค (COVID – 19)
 43. รับรองรายงานการประชุม

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่ 2

1.เรื่องรายงานสถานะการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3.เรื่องอัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ
4. เรื่องขอหารือแนวทางการดูแลนักศึกษาต่างชาติ
5. เรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6.เรื่องขอหารือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
7. เรื่องขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
8. เรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชา ลงทะเบียนเรียนและถอนรายวิชา ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
9.เรื่องขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
10.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐คณะวิทยาศาสตร์
12.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
13.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
14.เรื่องขออนุมัติโอนผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก(หลักสูตรนานาชาติ)
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะศิลปศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
32. เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา
33. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ Skill Mapping
34. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต (โครงการเรียนล่วงหน้า)
35. เรื่อง สถิติการให้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (ITHESIS)
36. เรื่อง ขอหารือแนวทางการนำผลการประเมินการเรียนการสอนไปพัฒนาคุณภาพ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3

 1. เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 2. เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข
 3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
 4. เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
 5. เรื่องขอหารือแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ
 6. เรื่องแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ของผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า
 7. เรื่องการกำหนดเกณฑ์ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
 8. เรื่อง ขออนุมัติการขอเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 60015xxx สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. เรื่อง ขออนุมัติถอนรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 28. เรื่อง ขอหารือกรณีนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาและได้รับผลกระทบจากการส่งผลการเรียนล่าช้า
 29. เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนล่วงหน้า
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทียบโอนผลการเรียนของโครงการเรียนล่วงหน้า
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า
 33. เรื่อง ขอหารือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4

1.  เรื่องแนวทางการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)

2. เรื่อง อนุมัติการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้แก่นักศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2563

3.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

4. เรื่องอัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. เรื่อง (ร่าง)ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2564

7. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

8. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ และหน้าที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา

9. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาและให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะวิทยาศาสตร์

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาคณะวิทยาศาสตร์

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 5

1. เรื่อง  รายงานสรุปข้อมูลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)

2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

3. เรื่อง อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับรองจากคุรุสภา

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จศึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

6. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2563 เกินกว่า 9 หน่วยกิต

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเล่ม มคอ.2

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะอุตสาหกรรมอาหาร

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

17. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะกรรมออกแบบ

21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Problem-Based Learning และ Project-based Learning

25. เรื่อง ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในภาคการศึกษาปกติ

26. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

27. เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาในโครงการหลักสูตรสองปริญญาลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่มรายวิชาล่าช้า

28. เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ตลาดบริหารธุรกิจ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 6

1. เรื่อง การอนุมัติการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพร้อยละ 11 ในภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
2. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
3. เรื่อง ติดตามการส่งผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564
5. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
6. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2563
7. เรื่อง อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษา ของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอเทียบเคียงอัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ
9. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยาฐานะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ….
10. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2564
11. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 และแผนการรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568
12. เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13. เรื่อง ขออนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2563 เกินกว่า 9 หน่วยกิต
15. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาและให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เป็นกรณีพิเศษ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 51 คณะบริหารธุรกิจ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเล่มมคอ.2
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
34. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
35. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีรายชื่อวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ติด Beall’s List
36. เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า 

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21  กรกฎาคม 2564

ครั้งที่ 7

1. เรื่อง การอนุมัติกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ยศ.) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ข้อมูลจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ     มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

2. เรื่องรายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)

3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษต่างมหาวิทยาลัย

5. เรื่อง อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาของรายวิชาปฏิบัติแต่ละคาบ

6. เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2569

7. เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

8. เรื่องขอความเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับใหม่)

9. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)และ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดรับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญา (ฉบับที่ ..)

11.เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนแบบ Co-teaching ประจำภาคการศึกษา 1/2564

12. เรื่อง ขออนุมัติการอนุโลมใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

13. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

14. เรื่อง ขออนุมัติจัดทำAdvanced Placement Test สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

15. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกลุ่มเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตย้อนหลัง ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษของภาคการศึกษาที่ 1/2560

16. เรื่อง ขออนุมัติการขอเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปล่าช้าเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 60015XXX สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะศิลปศาสตร์

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร

29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ

35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

36. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเล่ม มคอ.2

37. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

38. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

39. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

40. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

41. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

42. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

43. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและ  (ร่าง) ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

44. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งส่วนงาน 42 บางกอก ( 42 Bangkok ) และ ขอความเห็นชอบประกาศสถาบัน เรื่อ ง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …

45. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร

46. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ผลสอบ Placement Test แทน English Exit Exam

47. เรื่อง ขอความ เห็นชอบการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24  สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 8

 1. เรื่องรายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
 2. เรื่อง เแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (English Proficiency Development Framework for KMITL Students)
 3. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564
 4. เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 5. เรื่องขอแก้ไขรายชื่อคณะทำงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. เรื่องขอความเห็นชอบเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผลการสอบ KMITL-TEP
 7. เรื่องขอความเห็นชอบเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ผลการสอบ ระดับ AP, IB และ A level
 8. เรื่องขอความเห็นชอบการใช้หลักเกณฑ์วัดผลการเรียนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ 2559 เป็นผ่าน S หรือไม่ผ่าน (U)
 9. เรื่องขออนุมัติการรายงานตัวเข้าศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
 10. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 16. เรื่อง ขออนุมัติการย้ายหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรวิชาโท
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะทันตแพทยศาสตร์
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 35. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 37. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
 38. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 39. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 40. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 41. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 42. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
 43. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 44. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 45. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
 46. เรื่อง ขอนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 47. เรื่อง การเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
 48. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 49. เรื่อง ร่างกำหนดการคัดเลือก TCAS65
 50. เรื่อง ขอเสนอองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี และองค์ประกอบอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 กันยายน 2564

ครั้งที่ 9

 1. เรื่องเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563
 2. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. เรื่อง การพิจารณาให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนหรือสอบเพื่อไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันเฉลิมฉลองตรุษอิดิลฟิตรีและวันตรุษอิดิ้ลอัฏฮา โดยไม่นับเป็นวันลา
 4. เรื่อง การชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ
 6. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 7. เรื่อง ร่างประกาศสถาบันที่ออกตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ​ปริญญา​ตรี
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์การเทียบโอนผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
 11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 1. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 2. เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณีลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เพื่อขอรับรองจากคุรุสภา
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต คณะบริหารธุรกิจ
 6. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 8. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 9. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 11. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติของนักศึกษาที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ50
 13. เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนแบบ Co-Teaching ประจำปีการศึกษา 1/2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 14. เรื่อง การจัดสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 15. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
 16. เรื่อง ขอหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการพัฒนารายวิชาในกลุ่มภาษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ครั้งที่ 10

 1. เรื่อง ประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา
 2. เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
 3. เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
 4. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
 5. เรื่อง แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
 6. เรื่อง สรุปข้อมูลการสอบ English Exit Exam
 7. เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 8. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564
 9. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ….
 10. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาวิชาการ
 11. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยาฐานะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ….
 12. เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 ขอความเห็นชอบการใช้ผลการสอบ Placement Test แทน English Exit Exam
 13. เรื่อง ขออนุมัติการขอเทียบโอนผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญา
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการงดรับนักศึกษา
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเล่ม มคอ.2
 31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร คณะบิรหารธุรกิจ
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 37. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 38. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
 39. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา และเพิ่มรหัสวิชา หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสะสมหน่วยกิตคณะบริหารธุรกิจ
 40. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 41. เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบัน

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ครั้งที่ 11

 1. เรื่อง  ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
 2. เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
 3. เรื่อง แนวทางการจัดการด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564
 4. เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 – 2570
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ผลสอบ Placement Test เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 15. เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษา
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะศิลปศาสตร์
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาโท
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 21. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทส
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 30. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 31. เรื่อง ขออนุโลมการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 32. เรื่อง ขอหารือแนวทางการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 33.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 34.  เรื่อง กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
 35. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ครั้งที่ 12

 1. เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
 2. เรื่อง หลักการจัดตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรีในภาพรวมทั้งสถาบัน
 3. เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
 4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 และวาระเวียนพิเศษ ครั้งที่ 10/2564
 5. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อภาควิชาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และ
  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ และเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับ University of Birmingham
 8. เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดรหัสหน่วยงาน 42 บางกอก
 9. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ผลการสอบ ระดับ A level
 10. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เกินกว่า 22 หน่วยกิต
 11. เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นกรณีพิเศษ
 12. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ค่าระดับคะแนน I
 13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
 15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณุครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์
 21. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 22. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
 23. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 24. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
 30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 34. เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักสูตร
 35. เรื่อง ขอส่งผลคะแนนสอบปลายภาคล่าช้า
 36. เรื่อง ขอหารือแนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ ๑๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิศกร

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการด้านการเรียนการสอนและประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาพิเศษ/๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรค COVID-19

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติการปลดล๊อกรายวิชาบังคับ (PRERQUISITE) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนุมัติการเลื่อนและขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติการอนุโลมการออกเอกสารทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง ขออนุโลมการปฎิบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)และขอยกเว้นชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 มกราคม 2563

ครั้งที่ 1

1. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
3. เรื่อง ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
4. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำข้อสอบ KMITL – TEP
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดอนุสาขาวิชาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. เรื่อง ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงาน
อธิการบดี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ….
8. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนการรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนออนไลน์
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่เป็นกรณีพิเศษ
11. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะการบริหารและจัดการ
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะการบริหารและจัดการ
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
28. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30. เรื่อง การจัดการประชุมสามัญ ทคบร. และการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติของ ทคบร. ปี 2536
31.  เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
32. เรื่อง สรุปผลการเยี่ยมชมส่วนงานวิชาการของคณะกรรมการสภาสถาบัน
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการ
34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทีบยโอนผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

34. เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
35. เรื่อง ขอหารือการนำตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของสถาบันฯ
บรรจุลงใน Transcript และ ปริญญาบัตร

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 2

1. เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งสภาวิชาการ และการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. เรื่อง การอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการรับนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568
3. เรื่อง ขอรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันฯ
4. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
5. เรื่อง รายงานการสำรวจความมีชื่อเสียงของสถาบัน (Reputation Survey)
6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 มกราคม2563
7. เรื่อง ขอหารือแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
8. เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นกรณีพิเศษ
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
11. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562
เกินกว่า 22 หน่วยกิต
12. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนักศึกษา
13. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณสถาปัตยกรรมศาสตร์
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คระครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะการบริหารและจัดการ
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะวิทยาศาสตร์
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะการบริหารและจัดการ
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
26. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิศวกร
28. เรื่อง แก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561
29. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
30. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31. เรื่อง ขอหารือแนวทางการปรับโครงสร้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
32. เรื่อง ขออนุมัติการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2562
33. เรื่อง รูปแบบการรายงานผลการเยี่ยมชมส่วนงานวิชาการของคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
34. เรื่อง ขอหารือ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 3

1. เรื่อง รายงานผลการส่งมอบภารกิจการจัดการรายวิชากลุ่มภาษา
2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์2563
3. เรื่อง ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
4. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม
ซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้
5. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
6. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
7. เรื่อง พิจารณาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในลักสูตรที่มีความร่วมกับหน่วยงานภายนอก
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
9. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
10. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิทยาศาสตร์
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
31. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
32. เรื่อง ขอเสนอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดมาตรการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา
34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอรับรองการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์
35. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
36. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์บัณฑิตประจำ
และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
37. เรื่อง ขอหารือการลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์เกินหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
38. เรื่อง ขอหารือรายชื่อคณะและวิทยาลัยที่ประสงค์รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
39. เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงกรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง
40. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจรย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 28 เมษายน 2563

ครั้งที่ 4

1.เรื่อง ชี้แจงประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ฉบับที่ ๑๐
2. เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุก ระดับการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
3. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
4. เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ KMITL – TEP รูปแบบออนไลน์
5. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (English Exit Exam) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
7. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
8. เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
9. เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุมัติการยกเลิกการเทียบโอนเฉพาะรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
11. เรื่อง ของดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสาตร์
14. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
15.เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะอุตสาหกรรมอาหาร
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
27. เรื่อง ขอนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
35. เรื่อง  ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
36. เรื่อง ขอหารือการประเมินผลการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2/2562
37. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดการเรียนสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ยกเลิก) และใช้มติครั้งที่ 5/263
38. เรื่อง ขอความเห็นชอบนโยบายผ่อนผันการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่าช้า
39. เรื่อง  ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เกิน 9 หน่วยกิต
40. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุมัติการยกเลิกการเทียบโอนเฉพาะรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
41. เรื่องขออนุมัติสลับแผนการศึกษา และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 5

1. เรื่อง การขอกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแบบกระทบกระเทือนโครงสร้างตามรอบการปรับปรุง
3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
4. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งวิชาการ
5. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
6. เรื่อง ขอหารือการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนพิเศษ/2563
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 9
7. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่…) (พ.ศ. …..)
8. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
11. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ลงทะเบียนภาคารศึกษาพิเศษ/2562
12. เรื่อง ขออนุมัติการอนุโลมใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13. เรื่อง ขออนุมัติเกรด I รายวิชาทฤษฎีในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตามข้อตกลงทำความร่วมมือทงวิชาการ
14. เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรใหม่ 2559 ย้ายไปศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะบริหารธุรกิจ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
26.เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
30. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
31. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
32. เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป KMITL-TEP
33. เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ เรื่อง ขอหารือการประเมินผลการเรียนการสอน ของภาคการศึกษาที่ 2/2562(แก้ไขเพิ่มเติม)

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 6

1. เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. เรื่อง ขอเสนอแบบฟอร์มการขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต
3. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
4. เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2562
5. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. เรื่อง ขอหารือแนวทางการพิจารณาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
8. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
10.เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.เรื่อง ขอหารือประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอนแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานพ.ศ. 2562
12.เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชการครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อย 50
13.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงโครงการเรียนล่วงหน้า(Advanced Placement Program) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
15.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
16.เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
17.เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิทยาศาสตร์
18.เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
19.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์
20.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์
22.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะศิลปศาสตร์
23.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะบริหารธุรกิจ
24.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
25.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
26.เรื่อง ขอความเห็นชอบการถอนรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
27.เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28.เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
29.เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
30.เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
31.เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
32.เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
33.เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนกลุ่มเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 7

1. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

2. เรื่อง รายงานการส่งคะแนนและเกรด ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 2/2562

3. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จก1๑ ปีการศึกษา 2563

4. เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

5. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

6. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 6/2563  วันที่  23 มิถุนายน 2563

7. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

8. เรื่อง การให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID – 19

9. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

10. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่..) พ.ศ. …

11. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้แทนส่วนงานวิชาการเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ผลคะแนนสอบ KMITL -TEP สำหรับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน

13. เรื่อง ขออนุโลมการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการวาระพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ เรื่อง ขอหารือการ ประเมินผลการเรียนการสอนของ ภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒

14. เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งผลคะแนนแก้เกรด I ของรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2563

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ

16. เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ขอคงสถานะรายวิชา และขอยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการ  ศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาทุนCMKL ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20. เรื่อง ขอเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

29. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

30. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

33. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

34. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุมศักดิ์

35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  25 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 8

1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. เรื่อง ขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฎิบัติตามข้อบังขับสถาบันฯ ของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ

4. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่…) พ.ศ….

5. เรื่อง (ร่าง) กำหนดการคัดเลือกบุบคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TACS) ประจำปีการศึกษา 2563

6. เรื่อง ขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี

8. เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะครุศษสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิทยาศาสตร์

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมผลิตขั้นสูง

17. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดความรู้คุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

18. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดความรู้คุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์

19. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

21. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

22. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

23. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์

25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

28. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทนโนโลยีการเกษตร

29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี

33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ

34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์

35. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

36. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

37. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

38. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

39. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

40. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

41. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

42. เรื่อง แนวปฎิบัติการยื่นผลงานวิชาการที่ใช้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำในระดับปริญญาเอก

43. เรื่อง ขอหารือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษา

44. เรื่อง ขออนุมัติให้คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการสึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22  กันยายน 2563

ครั้งที่ 9

1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
3. เรื่อง การวิเคราะห์สถิติ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563
4. เรื่อง การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
5. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
8 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิทยาศาสตร์
9. เรื่อง (ร่าง)ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ …) พ.ศ….
10. เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)
11. เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์
12. เรื่อง การกำหนดรหัสนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษ 2564 เป็นต้นไป
13. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จ การศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดสอบปลายภาคทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2563 ผ่านระบบออนไลน์
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
27. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปะศาสตร์
29. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30. เรื่อง ขอความเห็นชอบการอนุมัติการยกเลิกการเทียบโอนเฉพาะรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
31. เรื่อง เพิ่มอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา
32. เรื่อง ขอหารือการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาทีี่ 2-2563
33. เรื่อง แนวทางการพิจารณาหลักสูตร
34. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสำเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
35. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปล่าช้า เป็นกรณีพิเศษ
36. เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอโครงการหลักสูตรใหม่ แลัการดำเนินการหลักสูตรแบบโมดูล

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27  ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 10

1. เรื่อง ขอแก้ไขมติสภาวิชาการครั้งที่ 7-2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50

2. เรื่อง รับรอบรายงานการประชุม

3. เรื่อง ขอความเห็นชอบมาตรการในการจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ

4. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

5. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนล่วงหน้า

7. เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์เชิงคุณภาพสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ภายในสถาบันเพื่อขอประเมินภาระงาน

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาภายในสถาบัน

9. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ  50 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

11. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมอาหาร

13. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขรหัสรายวิชาหลักสูตรวิชาโท

15. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา

16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร

21. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

22. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิทยาศาสตร์

23.เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์

24. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

25 . เรื่อง ขอถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

26. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2559)สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

27. เรื่องขอหารือคุณวุฒิอาจารย์บัณฑิตประจำของคณะบริหารธุรกิจ

28. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

29. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

31. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

33. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

34. เรื่อง ขอเสนอหลักเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์

35. เรื่อง กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการประจำปี พ.ศ.2564

36. เรื่อง ขอหารือการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา

37. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดการสอนแบบActive Learning/Problem-Based Learning/Project-Based Learning เพื่อประเมินภาระงาน

38. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ ๒ ปริญญา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563

ครั้งที่ 11

1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563
2. เรื่อง (ร่าง) คำสั่งสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการ และ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่…) พ.ศ. ….
4. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบกระบวนการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา
6. เรื่อง ขอหารือการยื่นผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
7. เรื่อง ขอทบทวนมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 เรื่อง ขอเสนอหลักเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะบริหารธุรกิจ
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะศิลปศาสตร์
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
12. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะอุตสาหกรรมอาหาร
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะศิลปศาสตร์
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะบริหารธุรกิจ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
26. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
27. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
28. เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรของสถาบัน
29. เรื่อง รายงานสถานะการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา(English Exit Exam)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และแนวทางการดำเนินงานการจัดสอบ และจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2563
30. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ Skill Mapping
31. เรื่อง ขอความเห็นชอบมาตรการในการจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรทางการศึกษา
32. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2563
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทียบโอนผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
34. เรื่อง ขอความเห็นชอบการส่งคะแนนและเกรดผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 15  ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 12

1.เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิจากต่างประเทศที่ใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปี 2564 และ 2565
2. เรื่อง แนวทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
3. เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฉบับล่าสุด
4. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563
5.เรื่องขอเสนอรายชื่อผู้แทนส่วนงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ
6. เรื่อง ขออนุมัติใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ GED โดยใช้ประกาศ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2562
7.เรื่องขอความเห็นชอบผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯเป็นกรณีพิเศษ
8.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.เรื่องขอความเห็นชอบการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
11. เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมอาหาร
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษา
18. เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
25. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
27.เรื่องขอเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เพิ่มเติม)
28.เรื่องขอความเห็นชอบการเทียบโอนผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม 2562

ครั้งที่ 1

๑. เรื่อง ผลการสอบถามเกณฑ์มาตรฐานหลักฐานสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
๔. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. เรื่อง ขอหารือการปรับปรุงแก้ไขชื่อย่อปริญญาที่ระบุในเล่มหลักสูตร
๖. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การเสนอหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป
๗. เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
๙. เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลทั่วไป
๑๐. เรื่อง เกณฑ์การกำหนดใช้ License ของ Online Course ภาษาอังกฤษ
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบ
วัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นขอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
๒๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๓๑. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๓๒. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำมคอ.๒
๓๓. เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้และทดสอบคุณสมบัติเพื่อยกระดับการศึกษาตามแนวทางวัดสมรรถนะสากล (BTEC)
๓๔. เรื่อง ขอหารือการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๓๕. เรื่อง ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวัน เวลา สอบซ้ำซ้อน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี
๓๖. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำคำแปลกฎหมายของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 2

๑. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
๓. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
๔. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๕. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
๖. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล สำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
๗. เรื่อง แบบคำร้องยินยอมให้โอนผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๘. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบุคคลทั่วไปและส่วนลดหย่อน
๙. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลออกใบแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๒. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
๑๓. เรื่อง ขอหารือการจัดการศึกษาวิชาโท
๑๔. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบ
วัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๑๕. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบ
วัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
 ๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
๓๐. เรื่อง ขอหารือการขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กำหนด

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม 2562

ครั้งที่ 3

๑. เรื่อง การเสนอพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓. เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
๔. เรื่อง ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๑๘. เรื่อง การเสนอแบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต
๑๙. เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นผลงานวิชาการที่ใช้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มย้อนหลัง ประจำปีการศึกษา ๑/๑๕๖๑ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน 2562

ครั้งที่ 4

๑.    เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๓.    เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบุคคลทั่วไปและส่วนลดหย่อน
๔.     เรื่อง  ขอยกเลิกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร ๔ ปี)
๕.    เรื่อง  ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
๖.    เรื่อง  การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement Test (PT)
๗.    เรื่อง  ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย และผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
๘.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะศิลปศาสตร์
.     เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๑.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
๑๒.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๑๓.    เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๔.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑๕.    เรื่อง  ขอเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๖.    เรื่อง  ขอเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
๑๗.    เรื่อง  ขอเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑๘.    เรื่อง  การผลิตสื่อการเรียนการสอน Online เป็นภาระงานของอาจารย์
๑๙.  เรื่อง  อนุโลมการใช้เกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตร (ต่อเนื่อง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒๐.    เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติและกำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ ๓

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  ๒๑ เดือน พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 5

๑. เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เรื่อง  การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๓. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๔. เรื่อง  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …
๕. เรื่อง  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
๖. เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาโท
๗. เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
๘. เรื่อง  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. …
๙. เรื่อง  (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. …
๑๐.  เรื่อง ขอเลื่อนสอบวัดคุณสมบัติ
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กำลังคนที่มีสมรรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒.  เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทำหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๑๓. เรื่อง  เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
๑๔. เรื่อง  ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
๕. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๑๖. เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
๑๗. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๙. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๐. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๑. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๒๒. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๓. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
๒๔. เรื่อง  ขอทบทวนรายชื่อวารสารที่สภาวิชาการรับรอง
๒๕. เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๖. เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ
๒๘. รื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๙. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๐. เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะการบริหารและจัดการ
๓๑. เรื่อง  การเสนอขอยืนยันผลงานวิชาการของอาจารย์บัณฑิตประจำที่เคยเสนอแล้ว

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 6

๑. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. เรื่อง ผลการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
๓. เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ
๔. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาโท
๕. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …..
๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา
๗. เรื่อง นโยบายแผนปฏิรูปหลักสูตร
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการใช้ World Federation for Medical Education (WFME) ในการดำเนินงานและตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐. เรื่อง ขอเพิ่มกลุ่มเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
๑๒. เรื่อง ขอปรับจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร ๕ ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๒๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
๒๘. เรือง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะการบริหารและจัดการ
๒๙. เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดหลักสูตรสองปริญญา (ฉบับแก้ไข)
๓๐. เรื่อง ขอหารือเพื่อขยายระยะเวลาการยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์แรกเข้าของนักศึกษาต่างชาติ
ระดับปริญญาเอก
๓๑. เรื่อง ขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาการลงทะเบียนรายวิชาเลือก
๓๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนสังกัดนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มติวาระพิเศษ ครั้งที่ 6-2562

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  ๒๓ เดือน กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 7

๑. เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาโท
๔. เรื่อง ขอหารือแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ระบบรับรองคุณภาพการศึกษา
๖. เรื่อง ขอหารือหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนานาชาติ
๗. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๘. เรื่อง ขออนุมัติการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๒๕. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๗. เรื่อง ขออนุมัติการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
๒๘. เรื่อง ขออนุมัติการผ่อนผันการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นกรณีพิเศษ
๒๙. เรื่อง แนวทางการจัดตั้งภาควิชา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 8

๑. เรื่อง รายงานการจัดส่งหลักสูตรผ่านระบบ CHECO-Online
๒. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓. เรื่อง รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI
๔. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๖. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาโท
๗. เรื่อง ขอเสนอองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต
๘. เรื่อง ขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวัน เวลา สอบ ซํ้าซ้อน เป็นกรณีพิเศษ
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะศิลปศาสตร์
๑๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะการบริหารและจัดการ
๑๙. เรื่อง การวิเคราะห์ Thai University Center Admission System (TCAS)
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษา
๒๑. เรื่อง การติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ อุตสาหกรรม วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
๒๒. เรื่อง การขอผ่อนผันข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ อุตสาหกรรม วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
วาระพิเศษ เรื่อง ขอความเห็นชอบการชะลอรับนักศึกษา

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน 2562

ครั้งที่ 9

๑. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เรื่อง การดำเนินการให้สิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. เรื่อง การขอยกเลิกวีซ่านักเรียน
๔. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่และโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๖. เรื่อง รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรายงานผลการสอบวัดความรูทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากการเข้าร่วมโครงการประชารัฐ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อภาควิชา
๙. เรื่อง ขอหารือการใช้ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาของผู้ที่ได้รับ การยกเว้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบจากโปรแกรม DynEd มาใช้เป็นเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam)
๑๐.เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชา และขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
๑๒. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสรายวิชาสหกิจศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
๑๓. เรื่อง ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและขอยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้า
๑๔. เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มล่าช้าและมีจำนวน หน่วยกิตเกินกว่าที่กำหนดของคณะแพทยศาสตร์
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๘. เรื่อง ขออนุมัติการผ่อนผันการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นกรณีพิเศษ
๑๙. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จ การศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
๒๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
๓๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
๓๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓๔. เรื่อง การติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและ อุตสาหกรรม วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
๓๕. เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๖. เรื่อง การวิเคราะห์ระบบ TCAS
๓๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบการจัดทำ มคอ.๓-มคอ.๖ รูปแบบใหม่
๓๘. วาระพิเศษ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่และโครงการหักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 10

๑. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
๒. เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีอาจารย์พิเศษ
๓. เรื่อง ขอรายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และวิจัย (i Thesis)
๔. เรื่อง การจัดการประชุมสามัญ ทคบร. และการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ทคบร ปี ๒๕๖๓
๕. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๖. เรื่อง การติดตามข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และอุตสาหกรรม
๗. เรื่อง ขอเสนอองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ T CAS
๘. เรื่อง ขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๙
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. เรื่อง ขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙
และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐. เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป KMITL – TEP
๑๑. เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
(English Exit Exam) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๒. เรื่อง การเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้วของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา
๑๔. เรื่อง ขอโอนย้ายนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการจัดการ (หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕. เรื่อง ขอหารือการมอบอำนาจให้สำนักทะเบียนและประมวลผลในการอนุมัติการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจาก
ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุมัติให้นักศึกษายกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
๑๗. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘.เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิทยาศาสตร์
๒๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
๒๗. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
๒๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๓๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๓๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์
๓๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๓๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม คณะการบริหารและจัดการ
๓๗. เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาส่งเสริม/พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 11

๑. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร กรณีการเพิ่มตำแหน่งวิชาการของอาจารย์
(กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น)
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลทั่วไป (Credit Bank)
๔. เรื่อง จัดทำทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
๕. เรื่อง รายงานการจัดส่งหลักสูตรผ่านระบบ CHECO-Online
๖. เรื่อง การวิเคราะห์ระบบ TCAS
๗. เรื่อง (ร่าง) คำสั่งสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐
๘. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรม
๑๐. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑๑. เรื่อง ขอถอนชื่อคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม่ คณะการบริหารและจัดการ
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑๕. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะวิทยาศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
คณะการบริหารและจัดการ
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
๒๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
คณะการบริหารและจัดการ
๒๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
๒๕. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษ
๒๖. เรื่อง การจัดสรรโควตานักศึกษาเพื่อเข้ารับการสำรวจตามโครงการ Student Barometer
๒๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๘. เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
๒๙. เรื่อง ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าและขอลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า
เป็นกรณีพิเศษ
๓๐. เรื่อง ขอหารือการใช้ห้องเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๓๑. เรื่อง ข้อมูลเพื่อจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 12

๑. เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓. เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)
๔. เรื่อง สถานะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
๕. เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการด้านวีซ่านักเรียน
๖. เรื่อง การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ
๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดรหัสรายวิชาตัวสุดท้ายเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร และขอถอนรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ เป็นกรณีพิเศษ
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติโอนผลงานวิจัย ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา และผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๕. เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
๑๖. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๘. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๙. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะการบริหารและจัดการ
๒๐. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
๒๓. เรื่อง กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  22 เดือน มกราคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน มีนาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 เดือน เมษายน 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  18 เดือน มิถุนายน 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  ๑๗ เดือน กันยายน 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2561

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน มกราคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  วันที่ 28 เดือน มีนาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่   25 เดือน เมษายน 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 20 เดือน มิถุนายน

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน กันยายน 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2560

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 19 เดือน มกราคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 เดือน มีนาคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 เดือน เมษายน 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่  28 เดือน มิถุนายน 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2559

มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2559