หลักสูตร 2 ปริญญา (ในสถาบันฯ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปริญญา (ในประเทศ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • – One degree, Bachelor of Engineering in Financial Engineering, conferred by KMITL
  – Graduates of the program may continue their study in the Master of Science in
  Financial Engineering Program at NIDA, as part of the combined
  Bachelor’s and Master’s program in Financial Engineering cooperated by KMITL
  and NIDA, and, after completing, be awarded with the
  Master of Science degree in Financial Engineering from NIDA.
 • คลิกได้ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สจล.) และมหาลัยศรีปทุม

แผนการเรียนที่ 1: 1 ปริญญา, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการเรียนที่ 2: 2 ปริญญา, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์)
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
Bachelor of Science (B.Sc.) in Computer Science โดย University of Reading
แผนการเรียนที่ 3: 2 ปริญญา, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์)
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาดดิจิทัล) โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิกเอกสารได้ที่นี่

หลักสูตร 2 ปริญญา (ต่างประเทศ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ University of Glasgow, UK (Biomedical)

Track 1: One degree, Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering conferred
by KMITL.
Track 2: Two degrees, Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering conferred
by KMITL and BSc (Honours) in Biomedical Engineering conferred
by the University of Glasgow. คลิกดูที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ University of Glasgow, UK (Softwara)

Track 1: One degree, Bachelor of Engineering in Software Engineering conferred
by KMITL.
Track 2: Two degrees, Bachelor of Engineering in Software Engineering conferred
by KMITL and BSc (Honours) in Software Engineering conferred
by the University of Glasgow. คลิกดูที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ และ University of strathclyde

ปริญญาที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
ปริญญาที่ 2 Bachelor of Science Program in Applied Chemistry degree +
ประกาศนียบัตร Certificate of higher education in Applied Chemistry คลิกดูที่นี่

หลักสูตร 3 ปริญญา คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
และการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25623 ปริญญา
1. Bachelor of Science (Culinary Science and Foodservice Management), KMITL2. Bachelor Degree in Culinary Arts, B.H.M.S.
3. Bachelor Degree in Culinary Arts, B.H.M.S.
การเรียน – 3+1-Year Bachelor Degree Program (3 Years at KMITL, 1 Year at B.H.M.S.) คลิกดูเอกสาร