งานบริการทางวิชาการ คือ ๑ ในภารกิจหลักของ OAQ

งานบริการทางวิชาการ คือ ๑ ในภารกิจหลักของ OAQ
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ห้องประชุมบุนนาค (๗๐๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจหลักการ Outcome-Based Education (OBE) ที่เป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา หรือ PLO/CLO ที่ถูกต้อง และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ