สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
⭐️สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ช.ช.) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถาบัน
👉โดยสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าร่วมประเมินแบบวัด EIT ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี😊