โครงร่างขององค์กรและหมวด

KMITL – OAQ กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้
มารู้จักข้อมูลเบื้องต้น EdPEx
“Education Criteria for Performance Excellence”
วันนี้ขอนำเสนอ EP.2 และ EP.3 โครงร่างองค์กร (P.1) และ (P.2)
P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) : คุณลักษณะสำคัญขององค์กรคืออะไร
เริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร”
โครงร่างองค์กร เป็นการเริ่มต้นในการประเมินตนเองขององค์กร
โครงร่างองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
👉 โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุสารสนเทศสำคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้องค์กรเน้นที่ข้อกำหนดและผลลัพธ์การดำเนินการที่สำคัญ
👉องค์กรสามารถใช้โครงร่างองค์กรเพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่าประเด็นใดมีความขัดแย้ง หรือข้อมูลน้อย หรือไม่มีเลยให้ใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
👉โครงร่างองค์กรเป็นสิ่งที่กำหนดบริบท และทำให้องค์กรสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามตามข้อกำหนดของเกณฑ์ในหมวด 1-7
ติดตามต่อได้ใน Ep.4 ค่ะ