ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
💐ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
💐ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำปี 2566
จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)