สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สจล. (OAQ)

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สจล. (OAQ)
💐 ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี 💐 ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566