เช้าวันนี้ (22 มีนาคม 2566)
ณ อาคารนวัตกรรมและหอพระราชประวัติ รัชกาลที่ 4 🧡
คณะผู้บริหาร สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา นำโดย
👉รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
👉รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
👉รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
👉นางจิรวดี ม่วงมีผล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ร่วมพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง