เอกสารที่ใช้เบิกเงินคืน 2566

กรณีประสบอุบัติเหตุ แล้วสำรองจ่าย หลัง 1 มิ.ย. 66 เวลา 16.30 น.

indara66

เอกสารใช้เบิกเงินคืน 2565

กรณีประสบอุบัติเหตุ แล้วสำรองจ่าย ก่อน 1 มิ.ย. 66 เวลา 16.30 น.

DHIPAYA From

 

หนังสือรับรองการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน 2566

กรมธรรม์อุบัติเหตุนศ. ตรี โท เอก - 66 (ใช้สำหรั

การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566

กรณีที่ต้องเบิกเงินคืน

นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ และได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ให้นำเอกสารหลักฐานมาขอเบิกคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี หรือ ทางไปรษณีย์ (ดูที่แท็บ ช่องทางการส่งเอกสาร)

 

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาได้ ที่นี่

เอกสารหลักฐานที่ใช้เบิกเงินคืน

 1. เขียนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ Download แบบฟอร์มได้ที่ คลิก
 2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล ถ้ามี) 1 ชุด
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาสมุดบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ ธนาคารใดก็ได้ (เซ็นชื่อพร้อมสำเนาถูกต้อง)
 6. บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นคดีความ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • เจ้าหน้าที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกวันพุธ ยกเว้นติดวันหยุดราชการ จะทำการเบิกในวันถัดไป
 • นักศึกษาจะได้รับเงินประกันหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ
 • การเบิกเงินคืนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

**ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นเขียนและเซ็นเอกสาร

การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลทางไปรษณีย์

ให้นักศึกษา ส่งแบบลงทะเบียน EMS เท่านั้น

คุณวรรนิภา สุขพันธ์

สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกอธิการบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • 02-329-8000 ต่อ 3243
 • 081-3649071 (คุณวรรนิภา : พี่ตุ๊ก)
 • Gampao9324@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน ปีการศึกษา 2566

thTH
en_USEN thTH