Showing 1-10 of 158 results

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2566

มีนาคม 20, 2023

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ขอเชิญเสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ธ.ก.ส. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

มีนาคม 17, 2023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาทักษะความรู้วิชาชีพและนำไปพัฒนาต่อในอนาคต เข้าร่วมฝึกงานกับ ธ.ก.ส. โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับให้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์ชนก ห้องสวัสดิ์ พนักงานเสริมสร้างความสามารถ บุคคล 7 ได้ที่ 02 558 6555 ต่อ 4708 หรือ 08 1584 1619 ธกส ตัดปะหน้าออก

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

มีนาคม 17, 2023
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศิษย์เก่า หรือที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวกุลธิดา เพ็ชรโปร ผู้เชี่ยวชาญงานสรรหาพนักงาน เบอร์ติดต่อ: 082-224-3761 Email: kulthida.p@kasikornbank.com กสิกรไทย

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 24, 2023
บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน ภายในองค์กรมากกว่า 700 คน และมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มาร่วม พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่จบหลักสูตรจากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น หรือบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำตามประกาศรับสมัครงานที่แนบมาด้วยนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอ็มคอนกรีต จํากัด โทรศัพท์ 066-1137946 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จํากัด 429/33 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (สานักงานใหญ่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 24, 2023
บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการรับพิมพ์ป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านความรับผิดชอบทางสังคม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน GRS  ข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทที่ได้รับการรับรอง เช่น FSC-COC ขณะนี้กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงเข้าร่วมงาน และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา โทร : 02-361-5346-52 ต่อ 1055, 065-936-3199 Line ID : @432miliz Poster บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและแนะนำบริษัท

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 24, 2023
บริษัท มหานครมิทอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอลูมิเนียม ต้องการรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี เพศชาย ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อพัฒนา องค์กรและขยายกำาลังการผลิตในอนาคต บริษัท ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร งานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ E-mail:mmetal@metropolitanmetal.com 110 - 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน 89074E173428.THEPSI IN DISTRICT PROMPRAB, …

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

กุมภาพันธ์ 24, 2023
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 63 ปี มี 2 สาขา ซึ่งการดำเนินกิจการธุรกิจในปัจจุบันมีความจําเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลยุทธ์ ต่อยอดขยายกิจการทางการศึกษา โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง 1.นักพัฒนาธุรกิจ (BD) คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ และประสบการณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง สวัสดิการอื่นๆ และ 2. นักศึกษาฝึกงาน จํานวน 1-2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานธุรการ-การเงิน / ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร / การขายร้านค้าโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E …

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาหสกิจ

กุมภาพันธ์ 13, 2023
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST Company Limited) www.a-host.co.th เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้าน ซอฟต์แวร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดวางระบบ IT และให้บริการเสริมต่างๆ สำหรับลูกค้า รวมถึงเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Software ภายใต้ชื่อ “ORACLE”, และ “Microsoft” มีความสนใจและขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสหกิจศึกษามาตั้งแต่ ปี 2553 มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสหกิจกับเอ-โฮสต์อย่างน้อย 6 มหาวิทยาลัย อาทิ - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) - มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ …

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 13, 2023
Blue And White บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ กำลังมองหา งานที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้ -พนักงานบัญชี 2 อัตรา -พนักงานธุรการ 1 อัตรา -Programmer 1 อัตรา -การตลาด 1 อัตรา -Supervisor (หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง) 1 อัตรา -Supervisor (หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง ประจำนิคมโรจนะ) 1 อัตรา -ผู้จัดการคลัง 1 …

บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 13, 2023
บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด ประกอบการด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร มีนโยบายส่งเสริมนักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานได้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและนำไปใช้ในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาต ทางบริษัท ฯ เปิดรับสมัครงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. Sales Engineer รายละเอียดงาน - ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า เพื่อรวบรวม requirement และ spec ของโปรเจคนั้น ๆ - ออกแบบโซลูชั่น และจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยสามารถเลือกโมเดลที่ถูกต้องตรงตามสเปคได้ - ซัพพอตด้าน technical โดยการนำเสนอ และ demo ระบบให้กับลูกค้าเมื่อมี request - เขียน Riser และคำนวณสเปคต่างๆ สำหรับเอกสาร …
thTH
en_USEN thTH