Showing 1-2 of 2 results

ภาพกิจกรรมบุคลากร

มีนาคม 5, 2021
การแข่งขันกีฬาบุคลากร 2565 6 - 22 ธันวาคม 2565 สถาบันได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรประจำปี 2565 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Sport World) พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 24 สิงหาคม 2565 ในโอกาสครบรอบ 62 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ "62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation" แก่ศิษย์เก่าเกียรติยศทั้ง 12 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 19 - 21 …

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

มีนาคม 4, 2021
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 2565 10 - 11 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิตให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) มีบัณฑิตเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ในวันที่ 10 จำนวน 5,270 คน และวันที่ 11 จำนวน 5,927 คน ภาพถ่ายบรรยากาศบางส่วน ในวันที่ 10 ธันวาคม และ 11 ธันวาคม 2565 ประชุมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 29-30 ตุลาคม 2565 สำนักงานกิจการนักสึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ …
thTH
en_USEN thTH