Back

รับสมัครทุนผู้ทำคุณประโยชน์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา สจล. ประเภททุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน (ทุนนักกิจกรรม)

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ เป็นต้น
  • มีความประพฤติเรียบร้อย (โดยคณะต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อ)

เงื่อนไขการรับทุน

  • จำนวนทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา
  • เปิดรับสมัคร 1 – 18 เมษายน 2564

มีข้อสงสัย ติดต่อ พี่แกะ งานทุนการศึกษา (ทุนสจล.)  โทร 02 329 8000 ต่อ 3244

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

thTH
en_USEN thTH