Back

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา 2563

นักศึกษา สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุแก่โรงพยาบาลเอกชนได้ 24 ชั่วโมง เกือบทุกแห่ง ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

แต่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน ในกรณี

  1. เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนแต่ไม่ได้ยื่นบัตร
  2. เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐ หรือคลินิคที่ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขการประกัน

หากจำเป็นต้องสำรองจ่าย ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนมาเบิกคืนได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจฯ) ชั้น 4 ออกจากลิฟท์อยู่ขวามือ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดีฯ) ติดต่องานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ดูแลชื่อพี่ตุ๊ก ถ้ามีข้อสงสัยเป็นพิเศษ โทรถามได้ที่ 02 329 8000 ต่อ 3243 หรือเบอร์มือถือ 081 364 9071

เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่

  1. กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งอุบัติเหตุฯ 
  2. ใบเสร็จรับเงิน ทั้งฉบับจริงและสำเนา (ถ่ายเอกสาร) ทุกฉบับ รวมถึงใบสรุปงบค่ารักษา (ถ้ามี)
  3. ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (กรณีรักษาหลายที่)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง-ชื่อ)
  5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 2 ฉบับ ธนาคารอะไรก็ได้ (เซ็นสำเนาถูกต้อง-ชื่อ)

*ใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้นในการเขียนและเซ็นเอกสาร

ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบตามนี้ มิเช่นนั้นแล้วจะส่งเบิกไม่ได้

หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งเบิกแล้ว นักศึกษาจะได้รับเงินคืนประมาณ 3 สับดาห์

ตรวจสอบรายชื่อคนที่บริษัทประกันฯโอนเงินคืนให้แล้วทาง Facebook สวัสดิการนักศึกษาลาดกระบัง

**นักศึกษาที่ไปฝึกงาน Download กรมธรรพม์ประกันอุบัติเหตุได้ที่นี่

thTH
en_USEN thTH