Back

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปี 2566

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2566

💡เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
การฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
📆ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566
🌆ณ ห้องประชุมแคแสด
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
⚖️“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานที่ควรรู้ “⚖️
วิทยากรโดย คุณวุฒิชัย พุ่มสงวน
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
📆วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
⏰เวลา 09.00-12.00 น.
⚙️“การออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาอย่างบูรณาการ
และกลยุทธ์ของความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา”
วิทยากรโดย ดร.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
➮”🥰การปรับตัวเข้าสู่สังคม การเตรียมความพร้อมและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องพบในโลกของการทำงาน”
วิทยากรโดย คุณรัตนาภรณ์ ฒิแสงจันทร์
Senior Talent and Acquisition Recruitment Professional – Chief People Office
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สแกนเพื่อลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
และ สแกน “บัตรกิจกรรม” หน้างาน
KMITL student life
OSDAKMITL
OSDA KMITL
วันที่ 25 (บ่าย) – https://osda.kmitl.ac.th/696-1-by-osda
วันที่ 26 (เช้า) – https://osda.kmitl.ac.th/697-1-by-osda
วันที่ 26 (บ่าย) – https://osda.kmitl.ac.th/698-1-by-osda
thTH
en_USEN thTH