Back

Notebook ให้ยืมเพื่อการศึกษา

การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

 

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชานั้น ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบ จากการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ทางสถาบันฯ จึงมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบ โดยได้จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ การยืม – คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาที่จะได้รับการยืม – คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผ่าน Google Form ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564)
 2. การได้รับสิทธิ์สำหรับยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จะพิจารณาจากความจำเป็นและความเดือดร้อน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2564
 • มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์
 • ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 1. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ การยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ที่ตนเองศึกษาอยู่ และให้มติของคณะ/วิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สิ่งที่นศ.ต้องเตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียน

หลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/64 ทำเป็น PDF 1 ไฟล์ ประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา
 2. ภาพถ่ายหน้าจอหรือเอกสารที่ยืนยันว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/64 จริง

 

ข้อกำหนดการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

 1. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องทำสัญญาการยืม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) กับทางสถาบันฯ
 2. นักศึกษาที่ทำสัญญากับทางสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ โดยประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) อุปกรณ์ต่อพ่วง
 3. การให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง 15 มกราคม 2565
 4. กรณี ที่ไม่สามารถส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาแจ้งทางสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
 5. กรณีที่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เสียหายจากระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาแจ้งทางสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อส่งซ่อมและดำเนินการต่อไป
 6. กรณีที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดการสูญหายหรือชำรุด เนื่องจากการใช้งานผิดประเภท หรือจงใจเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง นักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าราคาจริงของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ
 7. สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะทำการตรวจนับ/ตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะการแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง
 8. กรณี ที่ไม่สามารถส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุที่ไม่สมควร นักศึกษาหรือผู้ปกครองต้องชำระคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามที่สถาบันฯ กำหนด

 

กำหนดการยื่นแบบฟอร์มขอรับสิทธิ์การยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

สมัครขอรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 31 สิงหาคม 2564
ติดต่อทำสัญญา 1 – 10 กันยายน 2564
การส่งมอบ/จัดส่งอุปกรณ์ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการยืม-คืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

 1. นักศึกษาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์ม ผ่าน Google Form
 2. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์
 3. ประกาศผลการพิจารณา
 4. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับสัญญาการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
 5. นักศึกษากรอกข้อมูลลงในสัญญาและส่งกลับคืนสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รายละเอียดแจ้งผ่านอีเมล)
 6. เมื่อได้รับสัญญาเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ให้กับนักศึกษา
 7. เมื่อนักศึกษาได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการรับอุปกรณ์ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผ่าน Google Form พร้อมแนบรูปถ่าย (รายละเอียดแจ้งผ่านอีเมล)
 8. เมื่อครบกำหนดการยืมแล้ว นักศึกษา ต้องดำเนินการจัดส่งโน้ตบุ๊กคืนสถาบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

 

    แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

thTH
en_USEN thTH