Back

OSDA สัญจร คณะอุตสาหกรรมอาหาร

28 พฤศจิกายน 2565

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้ช่วยฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ และบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร และบุคลากรบางส่วนของคณะอุตสาหกรรมอาหารต้อนรับ และร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันในอนาคต

thTH
en_USEN thTH