ประกาศ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้

แบบฟอร์มรายละเอียดวิชาเพื่อสร้าง

  • รายวิชาบนเว็บไซต์ KLIK  [Word]

โครงสร้างหลักสูตรการผลิตสื่อการสอนออนไลน์

ข้อมูลที่วิทยากรควรจัดเตรียมก่อนถ่ายทำรายวิชาการ

บริการของงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แก่วิทยากรที่ถ่ายทำกับทางทีมกลางจัดเตรียมก่อนการถ่ายทำรายวิชาออนไลน์

แบบเสนอหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ตรวจสอบ วัน-เวลา การใช้บริการห้อง Studio ชั้น 10 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอรับการประเมิน Multimedia Online Course Intranet

     Course-Syllabus

Course-Syllabus-English-Version

Course-Syllabus-Thai-Version

    แบบฟอร์มรายละเอียดวิชาเพื่อสร้าง

  • รายวิชาบนเว็บไซต์ KLIK [Word]

   โครงสร้างหลักสูตรการผลิตสื่อการสอนออนไลน์

ข้อมูลที่วิทยากรควรจัดเตรียมก่อนถ่ายทำรายวิชาการ

บริการของงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แก่วิทยากรที่ถ่ายทำกับทางทีมกลางจัดเตรียมก่อนการถ่ายทำรายวิชาออนไลน์

แบบฟร์อมเสนอหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ตรวจสอบ วัน-เวลา การใช้บริการห้อง Studio ชั้น 10 ตึกสำนักงานอธิการบดี

คู่มือ

คู่มือการอบรมการใช้งาน GoEdu เบื้องต้น สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2564

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์จะกลายเป็น Next Normal

อบรมเพิ่มทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

การสร้างวีดิโอการเรียนการสอนด้วยตนเอง

ทำความรู้จัก MOODLE