Showing 1-10 of 18 results

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 💐ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 💐ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

โครงร่างขององค์กรและหมวด

KMITL – OAQ กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ มารู้จักข้อมูลเบื้องต้น EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence” วันนี้ขอนำเสนอ EP.2 และ EP.3 โครงร่างองค์กร (P.1) และ (P.2) P.1 ลักษณะองค์กร (Organizational Description) : คุณลักษณะสำคัญขององค์กรคืออะไร เริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร” โครงร่างองค์กร เป็นการเริ่มต้นในการประเมินตนเองขององค์กร โครงร่างองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุสารสนเทศสำคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้องค์กรเน้นที่ข้อกำหนดและผลลัพธ์การดำเนินการที่สำคัญ องค์กรสามารถใช้โครงร่างองค์กรเพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่าประเด็นใดมีความขัดแย้ง หรือข้อมูลน้อย หรือไม่มีเลยให้ใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ โครงร่างองค์กรเป็นสิ่งที่กำหนดบริบท และทำให้องค์กรสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามตามข้อกำหนดของเกณฑ์ในหมวด 1-7 ติดตามต่อได้ใน …

เราจะลุยไปด้วยกัน

เราจะก้าวไปพร้อมกัน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนา สจล.ของเรา สู่เป้าหมาย “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ในปี 2025” #เราจะลุยไปด้วยกัน #KMITLInnovationExpo2023

งานบริการทางวิชาการ คือ ๑ ในภารกิจหลักของ OAQ

งานบริการทางวิชาการ คือ ๑ ในภารกิจหลักของ OAQ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ห้องประชุมบุนนาค (๗๐๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจหลักการ Outcome-Based Education (OBE) ที่เป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา หรือ PLO/CLO ที่ถูกต้อง และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ …

คณะกรรมการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก​ และคณะกรรมการจากส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ

28มี.ค.๒๕๖๖​ เวลา​ 09.00 น. ณ​ ห้องประชุมแคแสด​ สจล. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์​ จางว​นิช​เลิศ​ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ ปฎิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม​คณะกรรมการสภาวิชาการ​ ครั้งที่​ ๓​/๒๕๖๖ พร้อมด้วย คณะกรรมการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก​ และคณะกรรมการจากส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รายละเอียดกดลิงค์ หลักสูตรปริญญาโท https://shorturl.asia/n4TOA หลักสูตรปริญญาเอก : https://www.shorturl.asia/phaKj

เช้าวันนี้ (22 มีนาคม 2566) ณ อาคารนวัตกรรมและหอพระราชประวัติ รัชกาลที่ 4 คณะผู้บริหาร สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ วริสาร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจิรวดี ม่วงมีผล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ____________________________ #ลุยไปด้วยกัน #KMITL #สจล

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สจล. (OAQ)

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สจล. (OAQ) ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.ช.) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถาบัน โดยสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประเมินแบบวัด EIT ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

#ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา​

เช้าวันนี้​ ณ ห้องประชุมชั้น​ 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ #ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา​ ครั้งที่​ 3/2566