Back

OSDA สัญจร คณะแพทยศาสตร์

29 พฤศจิกายน 2565

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้ช่วยฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ และบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรบางส่วนของคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับ และร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันในอนาคต

thTH
en_USEN thTH